Kontakt Cover

Zásady spracúvania osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov - jobkontakt.sk

 • K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo.
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme.
 • Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.
 • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali.
 • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vašich osobných údajov a to e-mailom alebo písomne.

Prevádzkovateľ internetovej stránky jobkontakt.sk

 • Názov: MBA Headhunting, s.r.o.
 • Sídlo: Vajnorská 6, Bratislava 831 04
 • IČO: 44628099
 • E-mail:

Účely spracúvania osobných údajov

 • Účelom spracovania osobných údajov pri reagovaní na pracovnú ponuku je poskytnutie pomoci dotknutej osobe ako záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. MBA Headhunting, s r.o. na základe súhlasu dotknutej osoby a za účelom uvedeného v predchádzajúcej vete je oprávnená osobné údaje sprístupniť/poskytnúť svojím obchodným partnerom. Osobné údaje dotknutej osoby sa sprístupňujú a poskytujú obchodným partnerom v rámci počítačovej siete internet, a to v trvaní 3 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov.
 • Účelom spracovania osobných údajov pri službe "Ponuky emailom" je posielanie relevantných pracovných ponúk podľa zvolenýck kritérii dotknutej osobe.

Zoznam spracúvaných osobných údajov pri reagovaní na pracovnú ponuku

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Osobné údaje v dátovom súbore so životopisom
 • Osobné údaje v iných dátových súboroch (napríklad motivačný list)

Zoznam spracúvaných osobných údajov pri službe "Ponuky emailom"

 • E-mailová adresa

Podmienky spracúvania

 • Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ.
 • Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo 6iadosti emailom od prevádzkovateľa vyžadovať odstránenie jej osobných údajov zo systému.

Dátum nadobudnutia účinnosti: 25.05.2018