Všeobecné obchodné podmienky Cover

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) prevádzkovateľa webu jobkontakt.sk


§1 Zmluvní partneri

Objednaním a zaplatením priestoru pre personálnu inzerciu (ďalej len “inzertného priestoru“) na webe jobkontakt.sk vzniká zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom webu jobkontakt.sk a spoločnosťou, ktorá si inzertný priestor objedná (ďalej len “zmluvný partner“ alebo “inzerent“). Objednaním inzertného priestoru zmluvný partner akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) prevádzkovateľa webu. Predpokladom objednania priestoru je bezplatná registrácia spoločnosti na webe jobkontakt.sk. Prevádzkovateľom webu jobkontakt.sk je spoločnosť MBA Headhunting,s.r.o., Vajnorská 1348/6, 83104 Bratislava, IČO 44 628 099 , DIČ 2022770508 (v ďalšom texte označovaná ako “prevádzkovateľ“ alebo “jobkontakt.sk“). Prevádzkovateľ nie je sprostredkovateľom zamestnania za úhradu v zmysle Zákona o službách zamestnanosti 5/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ s návštevníkmi webu jobkontakt.sk nevstupuje do žiadneho právneho vzťahu. Záujemci o prácu, ktorí navštívia web jobkontakt.sk, komunikujú výhradne priamo s inzerentmi a nie s prevádzkovateľom.

V súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kandidáti, ktorí reagujú na pracovné ponuky uverejnené na www.jobkontakt.sk, prípadne, ktorí sa zaregistrujú na zasielanie pracovných ponúk e-mailom či do mailing listu portálu, dávajú súhlas k správe, spracovaniu a uchovaniu svojich osobných údajov, ktoré uvedú v reakcii na inzerát a pri ďalších formách ich komunikácie prostredníctvom portálu www.jobkontakt.sk a v rámci jeho marketingových aktivít. Svoj súhlas udeľujú prevádzkovateľovi portálu www.jobkontakt.sk, spoločnosti MBA Headhunting s.r.o.Tieto údaje môžu byť spracované výlučne na účely posúdenia predpokladov pre zamestnanie u inzerenta, nájdenia vhodného zamestnania, na účely databázy uchádzačov o zamestnanie a na informovanie o najnovších ponukách práce či novinkách v ponuke portálu. Súhlas dávajú na dobu určitú, a to na 3 roky. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Zástupcovia zmluvných partnerov, ktorí zaregistrujú spoločnosť inzerenta na webe jobkontakt.sk svojou registráciou berú na vedomie a súhlasia s archiváciou svojich osobných údajov u prevádzkovateľa webu v nasledujúcom rozsahu: akademický titul, meno, priezvisko, e-mailový kontakt, tel. číslo a funkcia v spoločnosti inzerenta. Tieto osobné údaje sú u prevádzkovateľa webu archivované pre komunikačné účely s inzerentmi. Kontaktné osoby (zamestnanci inzerentov), ktoré inzerenti uvedú vo svojich inzerátoch ako kontakt pre záujemcov o prácu sú inzerenti povinní o uvedení do inzerátu informovať a vyžiadať si ich súhlas. Prevádzkovateľ webu osobné údaje kontaktných osôb uvedených v inzerátoch nearchivuje. Zrušením registrácie spoločnosti inzerenta na webe jobkontakt.sk budú osobné údaje jeho zástupcov z databázy prevádzkovateľa webu vymazané.

§2 Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie priestoru pre samostatné uverejňovanie/editáciu/mazanie personálnej inzercie na webe jobkontakt.sk v rámci predplateného časového obdobia. jobkontakt.sk je webový priestor (platforma) pre priamy kontakt inzerenta a záujemcu o prácu a poskytuje na to technické predpoklady. Zmluva medzi zmluvným partnerom a prevádzkovateľom webu sa uzatvára na obdobie, počas ktorého si zmluvný partner predplatí inzertný priestor podľa aktuálneho cenníka. Cenník je voľne dostupný na webe jobkontakt.sk. Obdobie a podmienky predplatenia priestoru môžu byť dohodnuté aj individuálne na základe písomnej dohody medzi prevádzkovateľom a zmluvným partnerom.

§3 Povinnosti jobkontakt.sk

 • a) Inzeráty budú uverejňované bez zbytočného odkladu po ich uložení na web a zaplatení poplatku za inzertný priestor zmluvným partnerom.
 • b) Informácie o zmluvnom partnerovi, ktoré zmluvný partner uvedie pri bezplatnej registrácii do kolónky “o spoločnosti“ (informácie určené na uverejnenie) a logo spoločnosti zmluvného partnera budú na webe jobkontakt.sk v sekcii “partneri webu“ uverejnené ihneď po registrácii spoločnosti a kontrole údajov administrátorom webu.
 • c) Prevádzkovateľ sa zaväzuje inzeráty zmluvného partnera pre návštevníkov webu sprístupniť po dobu platnosti zmluvy s výnimkou doby výpadkov/porúch systému prevádzkovateľa spôsobených vyššou mocou – napr. poskytovateľmi internetových služieb prevádzkovateľa. Nároky zmluvného partnera vyplývajúce z výpadkov služieb sú riešené v §6 “Reklamácie“ týchto VOP.
 • d) jobkontakt.sk sa zaväzuje informácie o zmluvnom partnerovi považovať za dôverné a neposkytnúť ich tretej strane. Dôvernosť sa netýka informácií, ktoré zmluvný partner sám uverejní v inzeráte a pri registrácii v kolónke “o spoločnosti“ (informácie určené na uverejnenie).

§4 Povinnosti zmluvného partnera

 • a) Zmluvný partner sa zaväzuje všetky faktúry/predfaktúry (výzvy k úhrade) prevádzkovateľa uhradiť bez zbytočného odkladu (do 3 pracovných dní) po ich prijatí elektronickou formou. Podmienkou uverejnenia zmluvným partnerom vytvoreného inzerátu je pripísanie úhrady na účet prevádzkovateľa. Po prijatí úhrady za objednaný inzertný priestor bude zmluvnému partnerovi vystavený a elektronicky zaslaný daňový doklad. V prípade písomne prejaveného záujmu bude daňový doklad zmluvnému partnerovi zaslaný aj klasickou poštou v papierovej forme.
 • b) Ceny a rozsah služieb webu jobkontakt.sk sú obsahom aktuálneho cenníka, ktorý je voľne dostupný na webe jobkontakt.sk.
 • c) Na základe dohody zmluvného partnera a prevádzkovateľa je možné vytvoriť aj iné kombinácie služieb a cien ako sú uvedené v aktuálnom cenníku. Akákoľvek dohoda o odlišných podmienkach ako sú uvedené v cenníku si vyžaduje písomnú formu a podpisy obidvoch zmluvných strán.
 • d) Testovacie zákaznícke kontá je možné vytvoriť iba po predchádzajúcej písomnej dohode s prevádzkovateľom, iba vo výnimočných prípadoch a na krátky čas.

§5 Obsah webu jobkontakt.sk

 • a) Zmluvný partner sa zaväzuje, že na webe jobkontakt.sk neuverejní žiaden obsah, ktorý by bol v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, EU, ani s dobrými mravmi.
 • b) Zmluvný partner sa zaväzuje, že na webe jobkontakt.sk bude uverejňovať iba a výhradne inzeráty súvisiace s vyhľadávaním pracovníkov (bez ohľadu na zmluvný typ pracovnoprávneho, prípadne iného právneho vzťahu). Zmluvný partner berie na vedomie, že Inzeráty, ktoré nemajú personálny obsah budú prevádzkovateľom vymazané.
 • c) na webe jobkontakt.sk je vyslovene zakázané uverejňovať obsah, ktorý zasahuje do práv tretích osôb, najmä:
  práv duševného vlastníctva ako sú autorské práva, práva súvisiace s autorským právom či priemyselné práva, najmä neoprávneným použitím predmetov ochrany, zvlášť použitím autorských diel či ich častí (napr. diel slovesných, výtvarných, fotografií) či uvedením odkazu na obsah porušujúci autorský zákon (napr. na nelegálny softvér či hudbu), použitím ochranných známok, loga obchodnej spoločnosti či názvu alebo mena tretej osoby v inzeráte bez potrebných oprávnení),
  všeobecných práv osobných, fyzických osôb (napr. inzeráty nepravdivé, polopravdivé, osočujúce, urážlivé, ponižujúce, obsahujúce vulgárne výrazy, zasahujúce do občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, mena a prejavov osobnej povahy) či práv na dobré meno a dobrú povesť právnických a fyzických osôb vrátane práv prevádzkovateľa webu,
  obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi alebo s hospodárskou súťažou a je spôsobilý privodiť ujmu právnickým alebo fyzickým osobám,
  obsah, ktorý hanobí niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu či etnickú skupinu či podnecuje k nenávisti (k rasovej, národnostnej, náboženskej či inej neznášanlivosti),
  obsah, ktorý propaguje násilie a agresivitu ako prostriedok riešenia konfliktov, obsahuje vyhrážky, nadávky, urážky či podnecuje k zločinnosti, šíri poplašné správy,
  obsah, ktorý obsahuje vulgarizmy, erotický či pornografický obsah,
  obsah, ktorý propaguje politické strany, hnutia, atď.,
  obsah, ktorý obsahuje odkaz alebo vyzýva na finančnú zbierku,
  obsah, ktorý obsahuje odkazy, pozdravy, či iný text súkromného charakteru,
  obsah, ktorý obsahuje nezmyselný bezobsažný text,
  obsah, ktorý je spamom,
  nepravdivé alebo neúplné identifikačné údaje o spoločnosti inzerenta.
 • d) Prevádzkovateľ má právo inzeráty porušujúce uvedené pravidlá odstrániť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia zmluvného partnera. Posúdenie vhodnosti, schvaľovanie a prípadné odstránenie nevhodného obsahu z webu jobkontakt.sk je právom prevádzkovateľa. Za odstránenie nevhodného inzerátu, teda inzerátu odporujúceho týmto VOP nevzniká zmluvnému partnerovi nárok na náhradný inzerát ani na žiadne iné náhradné plnenie zo strany prevádzkovateľa.

§6 Reklamácie

 • a) V prípade, že nastane výpadok v systéme prevádzkovateľa, má zmluvný partner právo tento výpadok reklamovať.
 • b) Výpadkom sa rozumie prerušenie služieb systému, ktoré je v súčte za obdobie 30 dní dlhšie ako 24 hodín.
 • c) Lehota pre uplatnenie reklamácie je 14 dní odo dňa, keď objednávateľ výpadok zistil alebo mohol zistiť.
 • d) Kompenzácia za výpadok sa môže uskutočniť predĺžením doby poskytnutia služby o dobu trvania výpadku alebo poskytnutím zľavy formou dobropisu alebo zľavového kódu na budúce služby.

§7 Predĺženie platnosti zmluvy

Zmluvný partner bude prevádzkovateľom webu cca 10 dní pred uplynutím doby platnosti zmluvy (doby predplatenia inzertného priestoru) kontaktovaný a bude mu zaslaná výzva k úhrade na predplatenie priestoru pre ďalšie časové obdobie. Bezodkladnou úhradou sa zmluvný vzťah predĺži o ďalšie predplatené obdobie. Pokiaľ nebude ďalšie obdobie predplatené najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho predplateného obdobia, zmluvný vzťah zanikne k poslednému dňu predplateného obdobia a prevádzkovateľ bude mať právo registráciu spoločnosti a logo zmluvného partnera z webu vymazať.

§8 Ukončenie platnosti zmluvy

Platnosť zmluvy môže byť ukončená nasledovne:

 • a) Uplynutím času, na ktorý bola zmluva uzavretá (pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak dohodnutá doba platnosti zmluvy je vždy totožná s dobou, na ktorú si zmluvný partner služby predplatil).
 • b) Výpoveďou zmluvy
 • c) Odstúpením od zmluvy
 • d) Dohodou zmluvných strán o ukončení zmluvy

Výpovedná doba zmluvy je obojstranne dohodnutá ako doba odo dňa doručenia výpovede zmluvy druhej strane do konca obdobia, na ktoré si zmluvný partner služby predplatil. Dôvodmi okamžitého odstúpenia od zmluvy zo strany prevádzkovateľa webu sú najmä nezaplatenie za služby v lehote splatnosti, či uverejnenie protizákonného alebo nevhodného obsahu inzerátu (viď. §5 týchto VOP). Dôvodmi okamžitého odstúpenia od zmluvy zo strany zmluvného partnera sú najmä neposkytnutie objednaného inzertného priestoru, či opakované výpadky systému prevádzkovateľa nad rámec časového rozsahu definovaného v §6 Reklamácie, písmeno b), týchto VOP. Akékoľvek prípadne vzniknuté spory a nedorozumenia sa obidve zmluvné strany zaväzujú riešiť najprv vzájomnou snahou o dohodu, potom týmito VOP a príslušnými paragrafmi Obchodného zákonníka a až v prípade zlyhania všetkých pozitívnych pokusov majú právo obrátiť sa na miestne a vecne príslušný súd.

§9 Vylúčenie ručenia

Za obsah inzerátu je zodpovedný inzerent - zmluvný partner prevádzkovateľa webu. Prevádzkovateľ neručí za obsah inzerátov uverejnených na webe jobkontakt.sk, obzvlášť neručí za ich aktuálnosť, v nich uvedené informácie, súlad s právnymi normami ani za prípadné zasahovanie obsahu inzerátov do práv tretích osôb. Prevádzkovateľ prostredníctvom webu jobkontakt.sk iba vytvára priestor, internetovú platformu pre nadviazanie kontaktu medzi zamestnávateľmi, sprostredkovateľmi práce a návštevníkmi webu, záujemcami o prácu. Akékoľvek vzťahy a komunikácia medzi uvedenými subjektmi a vzťahy medzi uvedenými subjektmi a tretími osobami sa prevádzkovateľa netýkajú. Prevádzkovateľ nie je sprostredkovateľom zamestnania. Nedisponuje a nemá prístup ani nemá ako získať osobné údaje záujemcov o prácu, nakoľko komunikácia záujemcov o prácu a inzerentov nejde cez web jobkontakt.sk, ale výhradne priamo cez e-mailové, telefonické či poštové kontakty, ktoré zmluvní partneri prevádzkovateľa uvedú vo svojich inzerátoch.

§10 Zmena všeobecných obchodných podmienok

Prevádzkovateľ webu má právo kedykoľvek aktualizovať tieto Všeobecné obchodné podmienky. Pri každej aktualizácii budú zmluvní partneri na zmeny upozornení e-mailom. Ak dôjde k zmene cien, táto sa nebude týkať k dátumu zmeny cien platných zmlúv, ale až ich predĺženia a nových zmlúv. Takto je zabezpečené, že zmluvný partner bude o zmene cien vždy informovaný vopred.
Táto verzia Všeobecných obchodných podmienok má označenie: VOPJK 01.01./2016
Dátum nadobudnutia účinnosti: 01.01.2016